OBCHODNÉ PODMIENKY

pre poskytovanie osobného a kariérneho poradenstva, konzultácií,

predaj infoproduktov, e-kníh

prostredníctvom internetového portálu bazi.sk

a na základe zmlúv uzatvorených mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

 

(ďalej len ako „Obchodné podmienky“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Obchodná spoločnosť MSP Controlling, s. r. o. so sídlom Letná 1077/11, 064 01 Stará Ľubovňa, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33377/P, IČO: 46 869 506, DIČ: 2023685807 (ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare) je prevádzkovateľom internetového portálu sk umiestneného na internetovej adrese http://www.bazi.sk a v rámci svojho predmetu podnikania je oprávnený poskytovať poradenskú činnosť ako aj maloobchod. Predávajúci uzatvára zmluvy aj mimo svojich prevádzkových priestorov.

 

 1. Kontaktné údaje predávajúceho:

 

MSP Controlling, s. r. o.

Letná 1077/11

064 01 Stará Ľubovňa

 

E-mail: info@bazi.sk

Tel. kontakt: +421 908 574 654

 

 1. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 

 1. Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom
 2. a) uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
 3. b) na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,
 4. c) uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo
 5. d) uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

 

 1. Objednávateľ poradenskej služby (osobného poradenstva a/alebo kariérneho poradenstva, osobnej a/alebo kariérnej konzultácie, kurzu, workshopu a inej súvisiacej činnosti (ďalej len „poradenské služby“ v príslušnom gramatickom tvare)) je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvoril s predávajúcim zmluvu o poskytnutí poradenskej služby za dohodnutú cenu (ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

         

 1. Kupujúci infoproduktov (kniha a iné produkty ponúkané predávajúcim (ďalej len „infoprodukty“)) je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvoril s predávajúcim kúpnu zmluvu predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k infoproduktu za dohodnutú kúpnu cenu (ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

 1. Objednávateľ e-knihy (elektronické publikácie) je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvoril s predávajúcim zmluvu o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči za dohodnutú cenu (ďalej len „objednávateľ e-knihy“ v príslušnom gramatickom tvare).

 

 1. Objednávateľ a objednávateľ e-knihy sú ďalej spoločne označovaní aj ako „objednávateľ“.

 

 1. Odberateľ noviniek je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý požiadal o zasielanie marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, a to vyplnením údajov – meno a e-mailová adresa a potvrdením žiadosti možnosťou „ODOBERAŤ“.

 

 1. Objednávateľ poradenských služieb, kupujúci infoproduktov, objednávateľ e-knihy, odberateľ noviniek sú ďalej spoločne označovaní aj ako „zákazník“ alebo „zákazníci“.

 

 1. Spotrebiteľskou zmluvouje každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

 

 1. Spotrebiteľomje v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 

 1. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených s predávajúcim, poskytnutie informácií v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných relevantných právnych predpisov ako aj vymedzenie práv a povinností strán z titulu odoberania noviniek.

 

 1. Tieto Obchodné podmienky sú záväzné pre každého zákazníka.

 

 1. Tieto Obchodné podmienky sú zobrazené a prístupné na internetovej stránke bazi.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia zákazníkom. Tieto Obchodné podmienky sú vždy prístupné aj v priestoroch, kde predávajúci umožňuje uzatvárať zmluvy mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

 1. Spotrebiteľ, ktorý objednáva poradenské služby, infoprodukty alebo e-knihy mimo prevádzkových priestorov predávajúceho súhlasí s tým, že tieto Obchodné podmienky ako aj súvisiace potvrdenia a informácie v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho mu budú odovzdané predávajúcim bezodkladne po podpísaní objednávky, a to prostredníctvom e-mailu.

 

 1. Odoslaním vyplnenej objednávky alebo vyplneného formuláru na odber noviniek alebo podpísaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto Obchodných podmienok predávajúceho ako aj to, že s Obchodnými podmienkami súhlasí.

 

 1. Predávajúci komunikuje so zákazníkom najmä, nie však výlučne prostredníctvom internetového portálu bazi.sk a prostredníctvom e-mailu: info@bazi.sk.

 

 1. Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúcehoje Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.

 

Článok II.

Uzavretie zmluvy

 

 1. PORADENSKÉ SLUŽBY
 2. Zákazník má právo na uzavretie zmluvy o poskytovaní poradenských služieb s predávajúcim za podmienok uverejnených na internetovom portáli bazi.sk, podmienok ustanovených týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dojednania v zmluve dohodnuté medzi predávajúcim a objednávateľom odchylne od Obchodných podmienok majú vždy prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok. Špecifikácia poradenských služieb je uvedená na internetovom portáli bazi.sk alebo v prípade zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe v dokumente s označením objednávka.

 

 1. Poradenské služby na stránkach internetového portálu bazi.sk zákazník objednáva u predávajúceho formou vyplnenej a odoslanej objednávky prostredníctvom internetového portálu predávajúceho a úhradou celej výšky ceny za objednané poradenské služby. Poradenské služby ponúkané predávajúcim mimo jeho prevádzkových priestorov zákazník objednáva u predávajúceho formou vyplnenej a podpísanej objednávky v tlačenej podobe a úhradou celej výšky ceny za objednané poradenské služby.

 

 1. Potvrdenie o prijatí objednávky vrátane platobných inštrukcií k úhrade ceny za objednané poradenské služby bude zo strany predávajúceho bezodkladne zaslané zákazníkovi na e-mail uvedený v objednávke. Predávajúci je viazaný cenou jednotlivej poradenskej služby aktuálnou ku dňu zaslania/podpísania objednávky zákazníkom, a to po dobu siedmych kalendárnych dní odo dňa doručenia/obdržania objednávky zákazníka. Objednávka je záväzná až okamihom pripísania ceny za objednané poradenské služby na účet predávajúceho podľa odseku 2. tohto článku Obchodných podmienok. Týmto okamihom sa objednávka považuje za zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a objednávateľom (ďalej len ako „zmluva o poskytovaní poradenských služieb“ v príslušnom gramatickom tvare). Predávajúci e-mailom potvrdí objednávateľovi úhradu ceny za poradenské služby ako aj uzatvorenie zmluvy o poskytovaní poradenských služieb bezodkladne po pripísaní uvedenej peňažnej čiastky na jeho bankový účet.

 

 1. Predmetom zmluvy týkajúcej sa poradenskej služby je záväzok predávajúceho poskytnúť objednávateľovi ním objednané poradenské služby podľa aktuálnej ceny poradenskej služby uvedenej na internetovom portáli bazi.sk/v podpísanej objednávke, v lehote, rozsahu a spôsobom dojednanom v zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť predávajúcemu za objednané poradenské služby cenu podľa aktuálnej ceny poradenskej služby uvedenej na internetovom portáli bazi.sk/v podpísanej objednávke.

 

 1. INFOPRODUKTY
 2. Zákazník má právo na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim za podmienok uverejnených na internetovom portáli bazi.sk, podmienok ustanovených týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dojednania v zmluve dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim odchylne od Obchodných podmienok majú vždy prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok. Špecifikácia infoproduktov je uvedená na internetovom portáli bazi.sk alebo v prípade zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe v dokumente s označením objednávka.

 

 1. Infoprodukty ponúkané na stránkach internetového portálu bazi.sk zákazník objednáva u predávajúceho formou vyplnenej a odoslanej objednávky prostredníctvom internetového portálu predávajúceho a úhradou celej výšky ceny za objednaný infoprodukt. Infoprodukty ponúkané predávajúcim mimo jeho prevádzkových priestorov zákazník objednáva u predávajúceho formou vyplnenej a podpísanej objednávky v tlačenej podobe a úhradou celej výšky ceny za objednané infoprodukty.

 

 1. Potvrdenie o prijatí objednávky vrátane platobných inštrukcií k úhrade ceny za objednaný infoprodukt bude zo strany predávajúceho bezodkladne zaslané zákazníkovi na e-mail uvedený v objednávke. Predávajúci je viazaný cenou jednotlivého inforpoduktu aktuálnou ku dňu zaslania/podpísania objednávky zákazníkom, a to po dobu siedmych kalendárnych dní odo dňa doručenia/obdržania objednávky zákazníka. Objednávka je záväzná až okamihom pripísania ceny za objednaný inforpodukt na účet predávajúceho podľa odseku 6. tohto článku Obchodných podmienok. Týmto okamihom sa objednávka považuje za zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len ako „kúpna zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare). Predávajúci e-mailom potvrdí kupujúcemu úhradu ceny za infoprodukt ako aj uzatvorenie kúpnej zmluvy bezodkladne po pripísaní uvedenej peňažnej čiastky na jeho bankový účet.

 

 1. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu ním objednaný infoprodukt a previesť na neho vlastnícke právo k infoproduktu podľa aktuálnej ceny infoproduktu uvedenej na internetovom portáli bazi.sk/v podpísanej objednávke, v lehote, rozsahu a spôsobom dojednanom v kúpnej zmluve a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu za objednaný infoprodukt cenu podľa aktuálnej ceny infoproduktu uvedenej na internetovom portáli bazi.sk/v podpísanej objednávke.

 

 1. E-KNIHY
 2. Zákazník má právo na uzavretie zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči s predávajúcim za podmienok uverejnených na internetovom portáli bazi.sk, podmienok ustanovených týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dojednania v zmluve dohodnuté medzi predávajúcim a objednávateľom e-knihy odchylne od Obchodných podmienok majú vždy prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok. Špecifikácia e-kníh je uvedená na internetovom portáli bazi.sk alebo v prípade zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe v dokumente s označením objednávka.

 

 1. E-knihy ponúkané na stránkach internetového portálu bazi.sk zákazník objednáva u predávajúceho formou vyplnenej a odoslanej objednávky prostredníctvom internetového portálu predávajúceho a úhradou celej výšky ceny za objednané e-knihy. E-knihy ponúkané predávajúcim mimo jeho prevádzkových priestorov zákazník objednáva u predávajúceho formou vyplnenej a podpísanej objednávky v tlačenej podobe a úhradou celej výšky ceny za objednané e-knihy.

 

 1. Potvrdenie o prijatí objednávky vrátane platobných inštrukcií k úhrade ceny za objednanú e-knihu bude zo strany predávajúceho bezodkladne zaslané zákazníkovi na e-mail uvedený v objednávke. Predávajúci je viazaný cenou jednotlivej e-knihy aktuálnou ku dňu zaslania/podpísania objednávky zákazníkom, a to po dobu siedmych kalendárnych dní odo dňa doručenia/obdržania objednávky zákazníka. Objednávka je záväzná až okamihom pripísania ceny za objednanú e-knihu na účet predávajúceho podľa odseku 10. tohto článku Obchodných podmienok. Týmto okamihom sa objednávka považuje za zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a objednávateľom e-knihy (ďalej len ako „zmluvy o poskytovaní e-knihy“ v príslušnom gramatickom tvare). Predávajúci e-mailom potvrdí objednávateľovi e-knihy úhradu ceny za e-knihu ako aj uzatvorenie zmluvy o poskytovaní e-knihy bezodkladne po pripísaní uvedenej peňažnej čiastky na jeho bankový účet.

 

 1. Predmetom zmluvy o poskytovaní e-knihy je záväzok predávajúceho poskytnúť službu – sprístupniť objednávateľovi e-knihy ním objednanú e-knihu podľa aktuálnej ceny e-knihy uvedenej na internetovom portáli bazi.sk/v podpísanej objednávke, v lehote, rozsahu a spôsobom dojednanom v zmluve o poskytovaní e-knihy a záväzok objednávateľa e-knihy zaplatiť predávajúcemu za objednanú e-knihu cenu podľa aktuálnej ceny e-knihy uvedenej na internetovom portáli bazi.sk/v podpísanej objednávke.

 

Článok III.

Cena za poradenské služby, infoprodukty, e-knihy,

platobné a fakturačné podmienky

 

Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 

 1. PORADENSKÉ SLUŽBY
 2. Cena za poradenské služby je uvedená priamo na internetovom portáli bazi.sk pri každej jednotlivej poradenskej službe. V prípade zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je cena za poradenské služby uvedená v  dokumente s označením objednávka, ktorá je odovzdávaná v listinnej podobe. Vyplnením a odoslaním objednávky zákazníkom alebo vyplnením a podpísaním objednávky zákazníkom sa táto stáva pre obe zmluvné strany záväznou cenou za objednanú poradenskú službu, a to na najbližších sedem kalendárnych dní odo dňa doručenia vyplnenej objednávky predávajúcemu alebo odo dňa obdržania vyplnenej a podpísanej objednávky zákazníkom v priestoroch mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

 1. Cenu za poradenské služby uhradí zákazník na základe platobných informácií odoslaných zákazníkovi predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Platobné informácie sa považujú za doručené zákazníkovi dňom ich odoslania na e-mail uvedený zákazníkom v objednávke. Zákazník je povinný uhradiť cenu za poradenské služby najneskôr do siedmych kalendárnych dní odo dňa ich doručenia. V prípade ak zákazník cenu za objednané poradenské služby neuhradí do siedmych kalendárnych dní odo dňa doručenia platobných informácií, objednávka poradenských služieb sa automaticky stornuje, tzn. predávajúci nie je povinný poskytnúť zákazníkovi poradenské služby.

 

 1. Predávajúci následne po úhrade ceny poradenskej služby vystaví objednávateľovi faktúru spolu s potvrdením o úhrade, pričom každá faktúra vystavená predávajúcim bude obsahovať náležitosti riadneho daňového dokladu s rozpisom jednotlivých účtovaných poradenských služieb.

 

 1. INFOPRODUKTY
 2. Cena za infoprodukt je uvedená priamo na internetovom portáli bazi.sk pri každom jednotlivom infoprodukte. V prípade zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je cena za infoprodukt uvedená v  dokumente s označením objednávka, ktorá je odovzdávaná v listinnej podobe. Vyplnením a odoslaním objednávky zákazníkom alebo vyplnením a podpísaním objednávky zákazníkom sa táto stáva pre obe zmluvné strany záväznou cenou za objednaný infoprodukt, a to na najbližších sedem kalendárnych dní odo dňa doručenia vyplnenej objednávky predávajúcemu alebo odo dňa obdržania vyplnenej a podpísanej objednávky zákazníkom v priestoroch mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. K cene infoproduktu bude pripočítané poštovné, resp. náklady dodania infoproduktu podľa spôsobu a adresy dodania. Špecifikácia poštovného, resp. náklady dodania infoproduktu pre jednotlivé spôsoby dodania infoproduktu sú uvedené na internetovom portáli bazi.sk. V prípade zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je špecifikácia poštovného, resp. náklady dodania infoproduktu pre vybraný spôsob dodania infoproduktu sú uvedené v  dokumente s označením objednávka, ktorá je odovzdávaná v listinnej podobe. Vyplnením objednávky vrátane určenia spôsobu dodania a úhradou príslušnej sumy zákazníkom sa táto služba stáva súčasťou kúpnej zmluvy.

 

 1. Cenu za infoprodukt vrátane nákladov dodania infoproduktu uhradí zákazník na základe platobných informácií odoslaných zákazníkovi predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Platobné informácie sa považujú za doručené zákazníkovi dňom ich odoslania na e-mail uvedený zákazníkom v objednávke. Zákazník je povinný uhradiť cenu za infoprodukt najneskôr do siedmych kalendárnych dní odo dňa ich doručenia. V prípade ak zákazník cenu za objednaný infoprodukt neuhradí do siedmych kalendárnych dní odo dňa doručenia platobných informácií, objednávka infoproduktu sa automaticky stornuje, tzn. predávajúci nie je povinný infoprodukt zákazníkovi dodať.

 

 1. Predávajúci následne po úhrade ceny infoproduktu vrátane nákladov dodania infoproduktu vystaví kupujúcemu faktúru spolu s potvrdením o úhrade, pričom každá faktúra vystavená predávajúcim bude obsahovať náležitosti riadneho daňového dokladu s rozpisom jednotlivých účtovaných infoproduktov ako aj spôsobu ich dodania.

 

 1. E-KNIHY
 2. Cena za e-knihu je uvedená priamo na internetovom portáli bazi.sk pri každej jednotlivej e-knihe. V prípade zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je cena za e-knihu uvedená v  dokumente s označením objednávka, ktorá je odovzdávaná v listinnej podobe. Vyplnením a odoslaním objednávky zákazníkom alebo vyplnením a podpísaním objednávky zákazníkom sa táto stáva pre obe zmluvné strany záväznou cenou za objednanú e-knihu, a to na najbližších sedem kalendárnych dní odo dňa doručenia vyplnenej objednávky predávajúcemu alebo odo dňa obdržania vyplnenej a podpísanej objednávky zákazníkom v priestoroch mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

 1. Cenu za e-knihu uhradí zákazník na základe platobných informácií odoslaných zákazníkovi predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Platobné informácie sa považujú za doručené zákazníkovi dňom ich odoslania na e-mail uvedený zákazníkom v objednávke. Zákazník je povinný uhradiť cenu za e-knihu najneskôr do siedmych kalendárnych dní odo dňa ich doručenia. V prípade ak zákazník cenu za objednanú e-knihu neuhradí do siedmych kalendárnych dní odo dňa doručenia platobných informácií, objednávka e-knihy sa automaticky stornuje, tzn. predávajúci nie je povinný e-knihu zákazníkovi sprístupniť.

 

 1. Predávajúci následne po úhrade ceny e-knihy vystaví objednávateľovi e-knihy faktúru spolu s potvrdením o úhrade, pričom každá faktúra vystavená predávajúcim bude obsahovať náležitosti riadneho daňového dokladu s rozpisom jednotlivých účtovaných e-kníh.

 

Článok IV.

Dodacie podmienky

 

 1. PORADENSKÉ SLUŽBY
 2. V prípade ak predmetom zmluvy je poskytnutie poradenskej služby, zmluva bude obsahovať rozsah (špecifikácia poradenských služieb), spôsob jej poskytnutia (osobne alebo cez online komunikáciu), miesto plnenia, čas plnenia a cenu poradenskej služby. V prípade ak je poradenská služba poskytovaná individuálne, dohoda o čase plnenia bude uskutočnená prostredníctvom e-mailovej komunikácie medzi predávajúcim a objednávateľom. V prípade ak je poradenská služba poskytovaná hromadne (napr. workshop) sú miesto a čas plnenia uverejnené na portáli bazi.sk, prípadne budú poskytnuté predávajúcim prostredníctvom e-mailu alebo v prípade zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sú miesto a čas plnenia uvedené v  v dokumente s označením objednávka, ktorá je odovzdávaná v listinnej podobe.

 

 1. V prípade, ak je objednávateľom spotrebiteľ a dohodnutá poradenská služba sa má začať poskytovať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní poradenských služieb (14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poradenských službách) alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní poradenských služieb (14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poradenských službách) požiadal:

 

Objednávateľ odoslaním vyplnenej objednávky/podpísaním vyplnenej objednávky:

 • berie na vedomie, že udelením súhlasu so začatím poskytovania poradenskej služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní poradenských služieb,
 • objednávateľ výslovne súhlasí so začatím poskytovania poradenskej služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní poradenských služieb,
 • objednávateľ vyhlasuje, že bol predávajúcim riadne poučený o tom, že udelením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní poradenských služieb.

 

 1. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože poradenskú službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať objednávateľa, ktorým je spotrebiteľ a do 14 dní mu vrátiť zaplatenú cenu, ak sa predávajúci a objednávateľ nedohodnú na náhradnom plnení.

 

 1. INFOPRODUKTY
 2. V prípade ak predmetom zmluvy je dodanie infoproduktu, zmluva bude obsahovať špecifikáciu infoproduktu, spôsob jeho dodania (poštou, kuriérom osobne), miesto dodania, dodaciu lehotu a cenu infoproduktu vrátane ceny dodania (poštovné, …..).

 

 1. Spôsob dodania infoproduktu závisí od výberu kupujúceho. Ceny dodania infoproduktu sú uvedené na internetovom portáli bazi.sk priamo pri výbere spôsobu dodania. V prípade zmluvy uzatváranej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je špecifikácia poštovného, resp. náklady dodania infoproduktu pre vybraný spôsob dodania infoproduktu sú uvedené v  dokumente s označením objednávka, ktorá je odovzdávaná v listinnej podobe.

 

 1. Infoprodukt bude doručený na adresu, ktorú uvedie kupujúci v objednávke. Infoprodukt bude doručený v čo možno najkratšom čase. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednnaý infoprodukt v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Konkrétna dodacia lehota vzťahujúca sa k objednanému infoproduktu bude oznámená kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, a to prostredníctvom e-mailu.

 

 1. V prípade výberu spôsobu dodania – osobne obdrží kupujúci od predávajúceho e-mail v ktorom mu oznámi od ktorého dňa je infoprodukt k dispozícii na vyzdvihnutie. V prípade výberu spôsobu dodania – poštou/kuriérom obdrží kupujúci od predávajúceho e-mail v ktorom mu oznámi deň, kedy bol infoprodukt zo strany predávajúceho prepravcovi odovzdaný na prepravu. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie infoproduktu z dôvodov na strane doručovateľov (pošty, kuriéra,…). Predávajúci rovnako nezodpovedá za oneskorenú dodávku infoproduktu spôsobenú nesprávne a/alebo neúplne vyplnenou dodacou adresou zo strany kupujúceho.

 

 1. Kupujúci je povinný prevziať infoprodukt v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí v dodacom liste. Spolu s infoproduktom obdrží kupujúci účtovný doklad (faktúru), ktorá zároveň slúži ako záručný list.

 

 1. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný infoprodukt je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Povinnosť dodať infoprodukt sa považuje za splnenú aj v prípade, ak kupujúci neprevezme infoprodukt v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. infoprodukt odmietne prevziať. V prípade ak si kupujúci infoprodukt neprevezme a tento je vrátený predávajúcemu, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náklady spojené s vrátením tovaru, t.j. náklady spojené s dodaním infoproduktu a jeho následným spätným zaslaním.

 

 1. Pri prevzatí infoproduktu je kupujúci povinný skontrolovať infoprodukt, či nebol poškodený obal infoproduktu (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je infoprodukt bez vád. V prípade viditeľného poškodenia infoproduktu je kupujúci oprávnený infoprodukt neprevziať.

 

 1. V prípade poškodenia infoproduktu je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k infoproduktu úplným zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím v mieste dodania.Prevzatím infoproduktu prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

 

 1. E-KNIHY
 2. V prípade ak predmetom zmluvy je poskytnutie e-knihy, zmluva bude obsahovať špecifikáciu e-knihy, e-mailovú adresu dodania, dodaciu lehotu a cenu e-knihy.

 

 1. V prípade, ak je objednávateľom spotrebiteľ a dohodnutá dodacia lehota má byť kratšia ako lehota na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní e-knihy (14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní e-knihy):

 

Objednávateľ odoslaním vyplnenej objednávky/podpísaním vyplnenej objednávky:

 • berie na vedomie, že udelením súhlasu s poskytnutím e-knihy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí e-knihy,
 • objednávateľ výslovne súhlasí s poskytnutím e-knihy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí e-knihy,
 • objednávateľ vyhlasuje, že bol predávajúcim riadne poučený o tom, že udelením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí e-knihy.

 

 1. Po uhradení ceny za sprístupnenie e-knihy, predávajúci sprístupní e-knihu objednávateľovi v dohodnutej lehote, a to jej zaslaním na e-mail, ktorý uviedol objednávateľ v objednávke alebo e-knihu sprístupní technickým umožnením stiahnutia e-knihy prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Objednávateľ si e-knihu prevezme po jej sprístupnení. Od momentu prevzatia e-knihy objednávateľom sa povinnosti predávajúceho považujú za splnené.

 

 1. Na čítanie e-kníh je potrebné elektronické zariadenie (PC, čítačka e-kníh, tablet, …) a softvér (program), ktorý je schopný e-knihy zobrazovať. Konkrétna špecifikácia formátov e-kníh, ich ochrana, podporované zariadenia ako aj informácie o kompatibilite e-knihy s hardvérom a softvérom sú uvedené na internetovom portáli bazi.sk pri jednotlivých e-knihách.

 

 1. Predávajúci poskytuje zákazníkovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii e-knihy, prezerať, používať a zobrazovať e-knihu neobmedzene čo do počtu opakovaní, výlučne však len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie.

 

 1. Predávajúci zákazníka výslovne upozorňuje na skutočnosť, že e-kniha je chránená autorským zákonom. Objednávateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k e-knihe alebo akejkoľvek jej časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v e-knihe. Objednávateľ nie je oprávnený obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni e-knihu.

 

 1. Zákazník vyplnením objednávky berie na vedomie, že uzatvorením zmluvy o poskytovaní e-knihy nedochádza k prenosu duševného vlastníctva predávajúceho ani žiadneho z jeho dodávateľov.

 

Článok V.

Trvanie a zánik zmluvy

 

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní poradenských služieb, kúpnej zmluvy, zmluvy o poskytovaní e-knihy a Obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

 

 1. Zmluva zaniká:
 2. splnením záväzku,
 3. písomnou dohodou zmluvných strán,
 4. odstúpením od zmluvy,
 5. zánikom predávajúceho.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM/KUPUJÚCIM, KTORÝM JE SPOTREBITEĽ
 2. Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.

 

 1. Objednávateľ/kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je v zmysle ustanovenia § 7 ods.1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie:

 • v prípade zmluvy o poskytovaní poradenských služieb po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy,
 • v prípade kúpnej zmluvy predmetom ktorej je predaj infoproduktu po 14 dňoch odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar (infoprodukt)
 • v prípade zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (e-knihy) po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

 

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 

 1. a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 

 1. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 

 1. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

 1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

 

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 6. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 7. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 8. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal/sprístupnil predávajúci.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením:

 

 • listom zaslaným poštou na adresu: MSP Controlling, s. r. o. , Letná 1077/11, 064 01 Stará Ľubovňa
 • alebo e-mailom na adrese: info@bazi.sk

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prílohou poučenia o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

 1. Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci odošle spotrebiteľovi e-mail s potvrdením o prijatí odstúpenia od zmluvy.

 

 1. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

 1. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb:
 • dodatočných nákladov, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,
 • nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu,
 • ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie článku V. odseku 11 Obchodných podmienok.

 

 1. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa článku V. odseku 12 Obchodných podmienok rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

 1. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa článku V odseku 12 Obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

Spotrebiteľ zašle tovar predávajúcemu na nasledovnú adresu:

MSP Controlling, s. r. o. 

Letná 1077/11

064 01 Stará Ľubovňa

 

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

 

 1. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

 

 1. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 1. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o poradenských službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa článku IV odseku 2 Obchodných podmienok, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

 1. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom, a bezodkladne, najneskôr však do 14 dní mu budú finančné prostriedky vrátené na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

 1. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán ku dňu, ktorý predávajúci a objednávateľ/kupujúci v dohode určili ako deň zániku zmluvy.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM/KUPUJÚCIM, KTORÝM JE PODNIKATEĽ
 2. Odstúpenie od zmluvy objednávateľom/kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

Článok VI.

Záruka a záručné podmienky

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

 

 1. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty

 

 1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tohto tovaru kupujúcim. Záručný servis zabezpečuje predávajúci.

 

 1. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno, sídlo), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Záručným listom je doklad o kúpe – faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list.

 

 1. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou.

 

 1. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Nekompletnosť infoproduktu alebo poškodenie infoproduktu je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia/neprevzatia zásielky, a to na e-mail info@bazi.sk. Predávajúci sa zaväzuje po obdržaní reklamácie kupujúceho bezodkladne kontaktovať a vybaviť s ním reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 

 1. oneskorené doručenie infoproduktu zavinené doručovateľom (slovenská pošta, kuriér),
 2. oneskorené doručenie infoproduktu zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa,
 3. poškodenie infoproduktu zavinené doručovateľom (slovenská pošta, kuriér),
 4. obsahovú náplň knihy a podobných produktov, oficiálne vydaných vydavateľom.

 

 1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.

 

 1. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté: mechanickým poškodením tovaru, používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami, prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

 1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže uplatniť v rámci záručnej doby vady na tovare u predávajúceho v súlade s reklamačnými podmienkami stanovenými zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a týmito Obchodnými podmienkami.

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci má právo uplatniť si nároky za vady tovaru počas trvania záručnej doby.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

 1. Reklamáciu je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť písomne na adrese predávajúceho:

MSP Controlling, s. r. o. 

Letná 1077/11

Stará Ľubovňa

 

 1. Pri uplatnení reklamácie kupujúci zašle na vyššie uvedenú adresu spolu s chybným tovarom vyplnený reklamačný formulár (kupujúci uvedie v reklamačnom formulári nasledujúce údaje: identifikácia kupujúceho, číslo objednávky, popis tovaru, ktorý si kupujúci žiada vrátiť/vymeniť s uvedením kódu, množstva a ceny, názov a číslo bankového účtu kupujúceho a kód banky, dátum a podpis kupujúceho), daňový doklad preukazujúci kúpu tovaru (faktúru) a doklad o doručení.

 

 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

 

 1. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim – spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 

 1. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim – spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúc zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dna znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 1. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

 1. Kupujúci má právo a úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

 

 1. Reklamácia sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.

 

 1. Objednávateľ poradenskej služby berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za výsledky bazi analýzy a tieto ani v žiadnom prípade nemôže ovplyvniť. Objednávateľ poradenskej služby nie je oprávnený reklamovať vadu poskytnutej poradenskej služby, ktorá by mala spočívať v nespokojnosti s výsledkami analýzy alebo akejkoľvek inej námietky vyplývajúcej z analýzy, ktorú predávajúci nemôže ovplyvniť.

 

 1. V prípade vady poskytnutej poradenskej služby, ktorá bola spôsobená predávajúcim, je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny objednanej poradenskej služby alebo náhradu takto vzniknutej škody, ak mu bola touto vadou spôsobená škoda. Musí existovať príčinná súvislosť medzi vadou v poskytovaní objednanej poradenskej služby predávajúcim a škodou vzniknutou objednávateľovi.

 

 1. Objednávateľ je povinný uplatniť si reklamáciu do 14 dní od momentu, kedy objednávateľovi podľa článku VI. odseku 25. Obchodných podmienok vznikla škoda v dôsledku vady pri poskytovaní objednaných poradenských služieb zo strany predávajúceho, inak nárok z reklamácie zaniká.

 

 1. Zákazník uzatvorením zmluvy o poskytovaní e-knihy berie na vedomie a súhlasí, že používa e-knihu na vlastné riziko. Predávajúci nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním e-knihy zákazníkovi vznikne. E-kniha je poskytovaná v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so službou sú finálne a objednávateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak predávajúci neurčí inak.

 

Článok VII.

Ochrana osobných údajov a cookies

 

 1. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. Osobné údaje sa spracúvajú len v kontexte registrácie, uzatvárania kontraktu, prieskumu alebo marketingu.

 

 1. Objednávateľ poradenskej služby poskytuje obchodnej spoločnosti MSP Controlling, s. r. o. so sídlom Letná 1077/11, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 869 506, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33377/P (ďalej tiež v tomto článku Obchodných podmienok označovaný ako “prevádzkovateľ”) ako prevádzkovateľovi informačných systémov osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje objednávateľa poradenskej služby v rozsahu:

 1. meno a priezvisko
 2. adresa
 3. pohlavie
 4. e-mail
 5. telefónne číslo
 6. dátum narodenia
 7. čas narodenia
 8. údaje o objednávkach
 9. bankové spojenie
 10. fotografia

 

a to za účelom:

 • riadnej realizácie záväzkovo-právneho vzťahu, ktorý vznikol medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (objednávateľom) na základe uzavretej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov,
 • účtovného a fakturačného systému.
 • získavania a spracúvania štatistických informácií o objednávateľoch,
 • získavania reakcií a hodnotení objednávateľov,
 • podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, správneho rozhodovania o marketingovej stratégii.

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od objednávateľov v rozsahu potrebnom na riadnu realizáciu záväzkovo-právneho vzťahu (zmluvy o poskytovaní poradenských služieb), ktorý vznikol medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, predmetom ktorého je poskytnutie poradenskej služby za dohodnutú cenu v súlade s ustanovením § 10 ods.3 písm.b) zákona o ochrane osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.

 

Objednávateľ poradenskej služby uzatvorením zmluvy o poskytovaní poradenských služieb súhlasí s tým, že na hromadne poskytovanej poradenskej službe (ďalej aj „podujatie“) budú vznikať fotografie z podujatia. Objednávateľ poradenskej služby výslovne súhlasí s vyhotovením fotografií a so zverejnením takto vzniknutých fotografií na internetovej stránke prevádzkovateľa, sociálnych médiách a prípadne iných materiáloch dokumentujúcich a propagujúcich činnosť prevádzkovateľa. Objednávateľ poradenskej služby udeľuje prevádzkovateľovi súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári a/alebo objednávke, ako aj fotografií vyhotovených na podujatí na účely získavania a spracúvania štatistických informácií o zákazníkoch, získavania reakcií a hodnotení zákazníkov, podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, na marketingové účely a propagačné účely prevádzkovateľa. V prípade vyhotovenia fotografie dotknutej osoby ako účastníka podujatia počas účasti na podujatí, budú/môžu byť osobné údaje v rozsahu vyhotovenej fotografie zverejnené na propagačné účely na internetovej stránke prevádzkovateľa wwwbazi.sk a všetkých jej podstránok, na sociálnych médiách a iných materiáloch dokumentujúcich a propagujúcich činnosť prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ je oprávnený vyhotoviť a použiť takéto fotografie primeraným spôsobom len so súhlasmi účastníkov podujatia a len na propagačné účely podujatia a nie je oprávnený tieto použiť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby/účastníka podujatia. Súhlas objednávateľa poradenskej služby podľa týchto obchodných podmienok platí až do doby, kým tento súhlas zákazník neodvolá. Tento súhlas môže objednávateľ poradenskej služby kedykoľvek odvolať písomne na adrese MSP Controlling, s. r. o. , Letná 1077/11, 064 01 Stará Ľubovňa alebo e-mailom na info@bazi.sk.

 

 1. Kupujúci infoproduktu a objednávateľ e-knihy poskytuje obchodnej spoločnosti MSP Controlling, s. r. o. so sídlom Letná 1077/11, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 869 506 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 33377/P (ďalej tiež ako “prevádzkovateľ”) ako prevádzkovateľovi informačných systémov osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona o ochrane osobných ú

 

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho/objednávateľa e-knihy v rozsahu:

 1. meno a priezvisko
 2. adresa
 3. e-mail
 4. telefónne číslo
 5. údaje o objednávkach
 6. bankové spojenie

 

a to za účelom:

 • riadnej realizácie záväzkovo-právneho vzťahu, ktorý vznikol medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou (kupujúcim/objednávateľom e-knihy) na základe uzavretej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov,
 • účtovného a fakturačného systému.
 • získavania a spracúvania štatistických informácií o kupujúcich/objednávateľoch e-kníh,
 • získavania reakcií a hodnotení kupujúcich/objednávateľov e-kníh,
 • podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, správneho rozhodovania o marketingovej stratégii.

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich/objednávateľov e-kníh v rozsahu potrebnom na riadnu realizáciu záväzkovo-právneho vzťahu (kúpnej zmluvy/zmluvy o poskytovaní e-knihy), ktorý vznikol medzi prevádzkovateľom a kupujúcim/objednávateľom e-knihy, predmetom ktorého je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu/sprístupnenie e-knihy v súlade s ustanovením § 10 ods.3 písm.b) zákona o ochrane osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby.

 

 1. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi súhlas podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári a/alebo objednávke na účely získavania a spracúvania štatistických informácií o zákazníkoch, získavania reakcií a hodnotení zákazníkov, podpory predaja prostredníctvom marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, produktoch, novinkách, na marketingové účely. Súhlas zákazníka podľa týchto obchodných podmienok platí až do doby, kým tento súhlas zákazník neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne na adrese MSP Controlling, s. r. o. , Letná 1077/11, 064 01 Stará Ľubovňa alebo e-mailom na info@bazi.sk.

 

V prípade, že si neželáte, aby boli vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v “Poznámke k objednávke” žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

 

Každý zaregistrovaný zákazník je automaticky prihlásený na odber noviniek prostredníctvom e-mailu. V prípade, že chcete zrušiť automatické zasielanie noviniek, informujte nás o tom na emailovej adrese info@bazi.sk.

 

 1. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb spracúva samostatne. Ak je však v určitých prípadoch nevyhnutné poskytnúť ich iným subjektom – sprostredkovateľom, prevádzkovateľ pri tomto poskytnutí dôsledne dodržiava nasledujúce zásady:
 2. sprostredkovatelia konajú len v rámci inštrukcií prevádzkovateľa, ktoré sú detailne špecifikované v zmluve o sprostredkovaní a ktorá zaväzuje sprostredkovateľov k úrovni ochrany a zabezpečenia pri uchovávaní a spracovaní osobných údajov sprostredkovateľmi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov,
 3. prevádzkovateľ poskytuje len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie účelu.

 

Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa: obchodnú spoločnosť Red Fox Advisory s.r.o., so sídlom Roľnícka 349, 831 07 Bratislava, IČO: 47 072 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 88193/B (vedenie účtovníctva).

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a sprístupňované len na území Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín.

 

V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru – poskytovatelia doručovacích služieb (poštový podnik, kuriérske spoločnosti a pod.). Týmto osobám sa poskytujú údaje len v nevyhnutnom rozsahu.

 

Ubezpečujeme Vás, že všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi.

 

 1. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

 

 1. Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom realizácie primeranej a účinnej ochrany osobných údajov spracúvaných v informačných systémoch prevádzkovateľa prijal primerané technické, organizačné ako aj personálne opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v príslušnej dokumentácii prevádzkovateľa.

 

 1. Poučenie dotknutej osoby (užívateľa) v zmysle zákona oochrane osobných údajov: Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od poskytovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa 15 ods. 1 písm. a) až e) druhy až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presne informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba ma ďalej právo u poskytovateľa písomne namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu; využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má ďalej právo: u poskytovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; u poskytovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu poskytovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov; pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobne údaje poskytovateľovi poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Poskytovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Poskytovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, je však povinný tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

 1. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú len počas doby nevyhnutnej na spracovanie so zreteľom na povahu prác vykonávaných dotknutými osobami. Po skončení takejto doby sú všetky osobné údaje, ktoré boli uchovávané v informačnom systéme, bezpečne zlikvidované. Prevádzkovateľ ďalej uchováva iba tie osobné údaje, ktoré je povinný archivovať v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.

 

 1. V nadväznosti vyššie uvedené zákazník prehlasuje že bol v súlade s ustanovením § 15 ods.1 zákona o ochrane osobných údajov informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke bazi.sk v obchodných podmienkach v článku VIII. ochrana osobných údajov a cookies.

 

 1. Používame na svojich webových stránkach cookies, aby sme mohli ich obsah a dizajn prispôsobiť Vašim preferenciám. Umožní Vám to uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sú miniatúrne “súbory”, ktoré sa uložia na váš pevný disk. Sú zložené z reťazca písmen a číslic, a teda Vás neidentifikujú ako osobu. Cookies nám pomáhajú aj pri identifikácii zvlášť populárnych oblastí našej internetovej ponuky. Tak môžeme obsahy našich internetových stránok cielene prispôsobiť vašim potrebám a tým zlepšiť našu ponuku. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili naše stránky. Identifikuje sa len cookie na vašom počítači. V prípade vášho súhlasu je možné uložiť osobné údaje do cookies, napríklad pre uľahčenie chráneného prístupu on-line, takže nemusíte opakovane zadávať užívateľské ID a heslo.

 

 1. Údaje získané prostredníctvom našej stránky za pomoci technológie „cookies“ môžu byť použité najmä na nasledovné účely:
  • zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto „cookies“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok;
  • pre online inzerciu využívame okrem iného reklamné oznámenie zamerané na základe minulého  správania,  či niektorých demografických údajov; vďaka tomu sa  môžete stretnúť  s našimi grafickými reklamami na rôznych serveroch, ktoré navštívite; reklamy, ktoré Vám zobrazíme, sa snažíme optimalizovať podľa  Vašich predchádzajúcich návštev a zobrazených zliav na tejto web stránke;
  • analyzovanie ako návštevníci používajú našu stránku za pomoci „cookies“ Google Analytics. Google spracováva údaje získané prostredníctvom našej stránky v anonymnej podobe.

 

 1. Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies. Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte “neakceptovať cookies”. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadaču. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk.

 

Článok VIII.

Osobitné a záverečné ustanovenia

 

 1. Práva a povinnosti predávajúceho a zákazníka sa spravujú zmluvou uzavretou medzi predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim, týmito Obchodnými podmienkami a doplňujúcimi informáciami uvedenými na portáli bazi.sk a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákonom 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v prípade spotrebiteľa a Obchodným zákonníkom v prípade podnikateľa.

 

 1. Neplatnosť niektorého ustanovenia zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim alebo neplatnosť niektorého ustanovenia Obchodných podmienok nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy alebo Obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

 

 1. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim v zmysle predmetu zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú poskytovania tej istej poradenskej služby/infoproduktu/e-knihy, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

 

 1. Zmluvy sú archivované u predávajúceho v elektronickej forme a prístupné objednávateľovi/kupujúcemu na základe jeho žiadosti.

 

 1. V prípade, že zmluvné dojednania medzi predávajúcim a objednávateľom/kupujúcim uvedené v zmluve sú v rozpore s ustanoveniami Obchodných podmienok, ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

 

 1. Tieto Obchodné podmienky, ako aj všetky právne vzťahy s nimi súvisiace a z nich vyplývajúce, sa riadia platným právnym poriadkom SR.

 

 1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 08.09.2016.