OBCHODNÉ PODMIENKY 
pre poskytovanie osobného a kariérneho poradenstva, mentoringu a predaj infoproduktov na internetovom portáli, stránkach bazi.sk
 
(ďalej len ako „Obchodné podmienky“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I.
 
Všeobecné ustanovenia
 

Obchodná spoločnosť MSP Groups s. r. o., so sídlom Mierová 18550/25, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 46869506, zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 132013/B (ďalej len „prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) je prevádzkovateľom internetového portálu bazi.sk umiestneného na internetovej adrese https://www.bazi.sk a v rámci svojho predmetu podnikania je oprávnený poskytovať poradenskú činnosť ako aj maloobchod.
 
Objednávateľ poradenskej služby, mentoringu (osobného poradenstva a/alebo kariérneho poradenstva, osobnej a/alebo kariérnej konzultácie a inej súvisiacej činnosti (ďalej len „poradenské služby“ v príslušnom gramatickom tvare)) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská agentúra objednávajúca poradenskú službu na internetovom portáli bazi.sk (ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

Kupujúci infoproduktov (e-book, kniha, kurz, workshop, iné elektronicky poskytované služby a produkty ponúkané na internetovom portáli bazi.sk (ďalej len „infoprodukty“)) je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská agentúra objednávajúca infoprodukt na internetovom portáli bazi.sk (ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare).

Tieto Obchodné podmienky sú záväzné pre každého objednávateľa poradenskej služby/kupujúceho infoproduktu na internetovom portáli bazi.sk ako aj na jednotlivých stránkach tohto portálu. 
 
Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
 
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Prevádzkovateľ komunikuje s objednávateľom/kupujúcim najmä, nie však výlučne prostredníctvom internetového portálu bazi.sk, prostredníctvom e-mailu: info@bazi.sk alebo telefonicky na čísle: +421 908 574 654.

Článok II.
 
Užívateľský účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
 
Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
 
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
 
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roku nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

Článok III.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Objednávateľ má právo na uzavretie kúpnej zmluvy o poskytovaní poradenských služieb s prevádzkovateľom za podmienok uverejnených na internetovom portáli bazi.sk, podmienok ustanovených týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dojednania v zmluve dohodnuté medzi prevádzkovateľom a objednávateľom odchylne od Obchodných podmienok majú vždy prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok.
 
Kupujúci má právo na uzavretie kúpnej zmluvy s prevádzkovateľom za podmienok uverejnených na internetovom portáli bazi.sk, podmienok ustanovených týmito Obchodnými podmienkami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dojednania v zmluve dohodnuté medzi prevádzkovateľom a kupujúcim odchylne od Obchodných podmienok majú vždy prednosť pred znením týchto Obchodných podmienok.

Poradenské služby na stránkach internetového portálu bazi.sk objednávateľ objednáva u prevádzkovateľa formou vyplnenej a odoslanej objednávky prostredníctvom internetového portálu prevádzkovateľa. Objednávka musí byť následne prevádzkovateľom elektronicky potvrdená.

Infoprodukty ponúkané na stránkach internetového portálu bazi.sk kupujúci objednáva u prevádzkovateľa formou vyplnenej a odoslanej objednávky prostredníctvom internetového portálu prevádzkovateľa. Objednávka musí byť následne prevádzkovateľom elektronicky potvrdená.
 
Objednávka je záväzná okamihom doručenia elektronického potvrdenia objednávky zo strany prevádzkovateľa podľa bodu 3.tohto Článku Obchodných podmienok objednávateľovi a podľa bodu 4. tohto Článku Obchodných podmienok kupujúcemu. Potvrdenie objednávky bude zo strany prevádzkovateľa zaslané e-mailom objednávateľovi/kupujúcemu na e-mail uvedený v objednávke. Týmto okamihom sa objednávka považuje za zmluvu uzatvorenú medzi prevádzkovateľom a objednávateľom alebo prevádzkovateľom a kupujúcim (objednávka aj zmluva, či e-mail podľa tohto Článku Obchodných podmienok sú ďalej spoločne označované len ako „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare).
 
Predmetom zmluvy týkajúcej sa poradenskej služby je záväzok prevádzkovateľa poskytnúť objednávateľovi ním objednané poradenské služby podľa aktuálnej ceny poradenskej služby uvedenej na internetovom portáli bazi.sk, v lehote, rozsahu a spôsobom dojednanom v zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť prevádzkovateľovi za objednané poradenské služby cenu podľa aktuálnej ceny poradenskej služby uvedenej na internetovom portáli bazi.sk, okrem prípadu, že by sa prevádzkovateľ a objednávateľ dohodli na bezodplatnom poskytnutí objednaných poradenských služieb. Dohoda o bezodplatnom poskytnutí objednaných poradenských služieb medzi prevádzkovateľom a objednávateľom musí mať písomnú formu a musí byť výslovne uvedená v zmluve. 
Prevádzkovateľ je viazaný cenou jednotlivej poradenskej služby aktuálnou ku dňu zaslania objednávky objednávateľom.
 
Predmetom zmluvy týkajúcej sa infoproduktu je záväzok prevádzkovateľa dodať kupujúcemu ním objednaný infoprodukt alebo sprístupniť dielo (napr. e-book, prístup do členskej sekcie) podľa aktuálnej ceny infoproduktu uvedenej na internetovom portáli bazi.sk, v lehote, rozsahu a spôsobom dojednanom v zmluve a záväzok kupujúceho zaplatiť prevádzkovateľovi za objednaný infoprodukt cenu podľa aktuálnej ceny infoproduktu uvedenej na internetovom portáli bazi.sk, okrem prípadu, že by sa prevádzkovateľ a kupujúci dohodli na bezodplatnom dodaní objednaného infoproduktu. Dohoda o bezodplatnom dodaní objednaného infoproduktu medzi prevádzkovateľom a kupujúcim musí mať písomnú formu a musí byť výslovne uvedená v zmluve. Prevádzkovateľ je viazaný cenou jednotlivého infoproduktu aktuálnou ku dňu zaslania objednávky kupujúcim.

Článok IV.
 
Cena za poskytnuté poradenské služby, dodaný infoprodukt, platobné a fakturačné podmienky

Cena za poradenské služby je uvedená priamo na internetovom portáli bazi.sk pri každej jednotlivej poradenskej službe. Vyplnením a odoslaním objednávky objednávateľom sa táto stáva pre obe zmluvné strany záväznou cenou za objednanú poradenskú službu.
 
Cena za infoprodukt je uvedená priamo na internetovom portáli bazi.sk pri každom jednotlivom infoprodukte. Vyplnením a odoslaním objednávky kupujúcim sa táto stáva pre obe zmluvné strany záväznou cenou za objednaný infoprodukt. K cene infoproduktu bude pripočítané poštovné, resp. náklady dodania infoproduktu podľa spôsobu a adresy dodania. Špecifikácia poštovného, resp. náklady dodania infoproduktu pre jednotlivé spôsoby dodania infoproduktu je uvedená na internetovom portáli bazi.sk a pri vyplnení  a odoslaní objednávky sa stáva súčasťou zmluvy.
 
Prevádzkovateľ sa môže na základe vopred stanovených a zverejnených podmienok rozhodnúť, že určitému objednávateľovi, ktorý spĺňa uvedené podmienky, poskytne objednané poradenské služby / produkt alebo ich časť po určité časové obdobie za zníženú cenu alebo bezodplatne. Na bezplatné poskytnutie poradenských služieb nevzniká žiadnemu objednávateľovi právny nárok.
 
Cenu produktu / služby a prípadné náklady spojené s dodaním produkty hradí zákazník bezhotovostne spôsobom na účet predávajúceho č.: 2927887312/1100, vedený v spoločnosti (ďalej len „účet predávajúceho“); 

Pre bezhotovostné platby sú platobné metódy napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu sú zadávané pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o. 
 
Využiť môžete tieto možnosti platieb: 
 - online platobnou kartou 
 - rýchlym bankovým prevodom
 - bankovým prevodom na základe faktúry
 
Platba je jednorazová
 
Zákazník je povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením správneho variabilného symbolu platby, inak predávajúci nebude schopný platbu identifikovať a poskytnúť včas požadované plnenie.
 
Kúpna cena je splatná do 7 dní od uzavretia zmluvy (od dátumu vystavenia faktúry), ak nie je uvedené inak.

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 
Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 
Objednávateľ/kupujúci je povinný uhradiť fakturovanú sumu za poradenské služby/infoprodukt bezhotovostným prevodom na účet prevádzkovateľa, a to najneskôr do posledného dňa splatnosti, pokiaľ sa prevádzkovateľ a objednávateľ/kupujúci výslovne nedohodli inak. 
 
Objednávateľ/kupujúci je v omeškaní vtedy, ak je úhrada pripísaná na účet prevádzkovateľa po dni splatnosti na základe kúpnej zmluvy.
 
V prípade, ak platba nebude pripísaná na účet prevádzkovateľa najneskôr v deň splatnosti uvedenom na zálohovej faktúre, prevádzkovateľ nie je povinný začať s poskytovaním objednaných poradenských služieb/dodať objednaný infoprodukt. 
 
Námietky voči vystaveným faktúram je povinný objednávateľ/kupujúci uplatniť u prevádzkovateľa do 7 kalendárnych dní po doručení faktúry, a to na e-mail: info@bazi.sk, inak sa na námietku neprihliada. Námietka nespôsobuje prerušenie alebo spočívanie plynutia lehoty splatnosti, ibaže je takáto námietka uznaná pred uplynutím lehoty splatnosti prevádzkovateľom.
 
 
OPAKOVANÉ PLATBY
 
Ak je predmetom kúpy členstvo, vo forme predplatného s pravidelným členským poplatkom, využíva predávajúci k úhrade členského poplatku, automatické opakované platby kartou.

Vyplnením predajného formulára sa kupujúci zaväzuje platiť pravidelný fixný členský poplatok (buď mesačne, polročne alebo ročne), ktorý je jasne a čitateľne uvedený pri objednávke a to po celú dobu trvania členstva. 

Zároveň s vyplnením predajného formulára kupujúci dáva súhlas, aby bol tento členský poplatok automaticky uhrádzaný z platobnej karty kupujúceho cez ktorú bola prevedená prvá úhrada a to po celú dobu trvania členstva. 

Upozornenie na automatickú platbu v prípade, že objednávka prostredníctvom predajného formulára podlieha opakovanej platbe, kupujúci je vždy jasne informovaný o fixnej výške pravidelného členského poplatku i spôsobu, ako je možné členstvo - predplatné ukončiť a zastaviť tak opakované uhrádzanie platieb. 

V prípade, že vyplní kupujúci objednávku, ktorá opakovanú platbu zahrňuje, obdrží od nás kupujúci do 2 pracovných dní od prevedenia prvej platby potvrdenie o založení opakovanej platby. Toto potvrdenie bude zaslané prostredníctvom e-mailu uvedeného v jeho objednávke.

 - 7 dní pred každým automatickým uhradením platby z karty bude kupujúci e-mailom informovaný o tejto skutočnosti. Súčasťou e-mailu bude faktúra za objednanú službu.
 
 - Po každom automatickom uhradení platby bude kupujúci o vykonanej platbe vyrozumený e-mailom, ktorého súčasťou bude zaplatená faktúra za zakúpenú službu.
 
 - V prípade neúspešného uhradenia platby z platobnej karty bude kupujúcemu zaslaný e-mail o tom, že platba neprebehla, a pokyny, ako v tejto situácii postupovať. Najmä ako uhradiť faktúru iným spôsobom, aby nedošlo k neočakávanému obmedzeniu služby. 
  
 - Pre opakované platby môže kupujúci autorizovať aj inú platobnú kartu, než ktorá bola používaná do tej doby (napr. v situácii, keď dôjde k exspirácii karty).  To vykoná tak, že vystavenú faktúru zaplatí inou platobnou kartou ešte pred automatickým uhradením platby z pôvodnej karty. Karta použitá pri tejto platbe bude autorizovaná pre opakované platby namiesto pôvodnej karty.
 
 - Automaticky uhrádzaná čiastka a perióda opakovaných platieb zodpovedá cene a obdobiu zakúpenej služby. Ak dôjde k zmene parametrov služby (napr. zmene typu členstva a jeho obdobia), budú zodpovedajúcim spôsobom automaticky zmenené aj parametre opakovaných platieb (cena služby a perióda platby).
 
Podmienky opakovaných platieb:  
   
Členstvo bude kupujúcemu aktivované ihneď po vykonaní platby. 
Odoslaním objednávky a vykonaním platby súhlasí kupujúci s automatickým obnovením predplatného v budúcnosti a s uložením platobných údajov na strane platobnej brány GoPay. 
 
GoPay s platobnými údajmi nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (jedná sa o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti v sektore spracovávania platobných kariet).

Podmienky predplatného: 
 
MESAČNÉ PREDPLATNÉ 
- Obnovenie predplatného prebieha vždy po uplynutí 30 dní od poslednej platby. 
- Suma za obnovenie predplatného pri mesačnom členstve je uvedená v príslušnom objednávkovom formulári. 
 
POLROČNÉ PREDPLATNÉ 
- Obnovenie predplatného prebieha vždy po uplynutí 6 mesiacov od poslednej platby. 
- Suma za obnovenie predplatného pri polročnom členstve je uvedená v príslušnom objednávkovom formulári. 
 
ROČNÉ PREDPLATNÉ 
- Obnovenie predplatného prebieha vždy po uplynutí 1 roka od poslednej platby. 
- Suma za obnovenie predplatného pri ročnom členstve je uvedená v príslušnom objednávkovom formulári. 
 
 
UKONČENIE ČLENSTVA 
 
Členstvo má kupujúci možnosť kedykoľvek ukončiť bez udania dôvodu. Žiadosť o ukončenie členstva vykoná zaslaním e-mailu so žiadosťou o zrušenie členstva na e-mail: info@bazi.sk. 
 
Ukončením členstva je pravidelná platba zrušená, členský poplatok sa nebude ďalej uhrádzať z platobnej karty kupujúceho. Členstvo bude ukončené posledným dňom aktuálneho platného členského obdobia, pred splatnosťou platby na nasledujúci mesiac. Dovtedy má kupujúci plný prístup k obsahu. Ďalší mesiac sa už nebude nič účtovať a prístup k produktu, predplatnému - členstvu bude uzavretý. 
 
Prístup do členskej sekcie, kde sa nachádza produkt s predplatným členstvom ostane kupujúcemu naďalej aktívny, aj s jeho prihlasovacími údajmi. 
Do členskej sekcie sa bude vedieť prihlásiť ako doteraz. Akurát mu už nebude prístupný obsah predplatného daného produktu (ktorého členstvo zrušil). 
Link na členskú sekciu: https://members.bazi.sk/.

Článok V.
 
Dodacie podmienky

Pri online vzdelávacích produktoch sa dodaním rozumie zaslanie prístupových údajov zo strany predajcu na emailovú adresu zákazníka uvedenú v predajnom formulári, prípadne zaslaním odkazu URL adresy.  
 
Prístupové údaje poskytne predávajúci zákazníkovi až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to najneskôr do troch dní, ak nie je uvedené inak.
 
V prípade fyzických produktov (knihy a pod.) predávajúci dodáva a doručuje objednaný tovar podľa veľkosti a váhy balíkom cez Packetu podľa aktuálneho sadzobníka, v čo najkratšom termíne, obvykle do 2-10 pracovných dní od obdržania platby. Miesto dodania je stanovené na základe predajného formulára zákazníka. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v predajnom formulári.

Článok VI.
 
Trvanie a zánik zmluvy

Objednávateľ/kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia infoproduktu alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí poradenskej služby.
 
Zmluva zaniká: 
 - uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú, 
 - písomnou dohodou zmluvných strán, 
 - odstúpením od zmluvy, výpoveďou a zánikom prevádzkovateľa.
 
Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že: 
 - sa identifikačné údaje uvedené objednávateľom/kupujúcim v zmluve preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak objednávateľ/kupujúci opomenie oznámiť zmenu údajov prevádzkovateľovi; 
 - objednávateľ/kupujúci je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na objednávateľa/kupujúceho uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak objednávateľ/kupujúci vstúpil do likvidácie, 
 - objednávateľ/kupujúci opakovane, aj po vyzvaní prevádzkovateľom porušil alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto Obchodných podmienok; 
 - objednávateľ/kupujúci neuhradí cenu za poradenské služby/infoprodukt ani v dodatočnej lehote, ktorú mu prevádzkovateľ na jej úhradu poskytol.
 
Objednávateľ/kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej sú: 
 - poskytnutie poradenskej služby, ak sa poradenská služba začala poskytovať so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, 
 - infoprodukt, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (download), 
 - predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré kupujúci rozbalil.
 
Kupujúci v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti infoprodukt prevádzkovateľovi bez ohľadu na to, či bol infoprodukt použitý alebo má vady, ktoré kupujúci nespôsobil; primeraná starostlivosť o infoprodukt musí byť zachovaná. 

 Kupujúci je oprávnený vrátenie infoproduktu odoprieť až do doby, keď prevádzkovateľ kupujúcemu vráti zaplatenú cenu za infoprodukt. Prevádzkovateľ je povinný prevziať infoprodukt späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za infoprodukt najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 
Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď zmluvy môže byť vždy písomná a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď preukázateľne doručená druhej zmluvnej strane.
 
Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa prevádzkovateľ a objednávateľ dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať, ibaže je na strane prevádzkovateľa alebo objednávateľa preukázateľné opakované (najmenej 2x) podstatné porušenie zmluvy alebo týchto Obchodných podmienok. 
 
Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán ku dňu, ktorý prevádzkovateľ a objednávateľ/kupujúci v dohode určili ako deň zániku zmluvy.
 
V prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy na online vzdelávací produkt, je predávajúci oprávnený bezodkladne po doručení odstúpenia zákazníkovi deaktivovať a znemožniť prístup do členskej sekcie programu.

Článok VII.
 
Práva a povinnosti prevádzkovateľa a objednávateľa/kupujúceho

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnutie objednaných poradenských služieb/dodanie objednaného infoproduktu odmietnuť a od zmluvy odstúpiť i po potvrdení objednávky a to najmä vtedy, ak: 
 
Objednávateľ/kupujúci nedoplní alebo nezmení objednávku ani po predchádzajúcej výzve prevádzkovateľa.
 
Prevádzkovateľ a objednávateľ/kupujúci sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. Náklady spojené s vrátením infoproduktu pri odstúpení kupujúceho od zmluvy znáša prevádzkovateľ.
 
Ak prevádzkovateľ nesplní zmluvu, pretože objednaný infoprodukt nemôže dodať alebo poradenskú službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať objednávateľa/kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za poradenskú službu/infoprodukt, ak sa prevádzkovateľ a objednávateľ/kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa prevádzkovateľ a objednávateľ/kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, prevádzkovateľ je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré objednávateľ/kupujúci vynaložil na objednanie poradenských služieb/infoproduktu. Pri náhradnom plnení je prevádzkovateľ povinný objednávateľovi/kupujúcemu poskytnúť poradenskú službu/dodať infoprodukt v rovnakej kvalite a cene.
 
Objednávateľ a kupujúci infoproduktu, ktorý je literárnym dielom, iným umeleckým dielom, zvukovým záznamom, zvukovo-obrazovým záznamom nie je oprávnený za žiadnych okolností šíriť akýmkoľvek spôsobom ďalej prevádzkovateľom poskytnutú poradenskú službu a dodaný infoprodukt, ktorý podlieha ochrane autora, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu obrazovo-zvukového záznamu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „autorský zákon“). 

Článok VIII.
 
Reklamácia

Reklamácia poskytnutých poradenských služieb/dodaného infoproduktu
 
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za: 
 - oneskorené doručenie infoproduktu zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),  
 - oneskorené doručenie infoproduktu zavinené nesprávne uvedenou adresou prijímateľa, 
 - poškodenie infoproduktu zavinené doručovateľom (pošta, kuriér), 
 - obsahovú náplň knihy a podobných produktov, oficiálne vydaných vydavateľom.
 
V prípade vady poskytnutej poradenskej služby, ktorá bola spôsobená prevádzkovateľom, je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny objednanej poradenskej služby alebo náhradu takto vzniknutej škody, ak mu bola touto vadou spôsobená škoda. Musí existovať príčinná súvislosť medzi vadou v poskytovaní objednanej poradenskej služby prevádzkovateľom a škodou vzniknutou objednávateľovi.
 
Objednávateľ je povinný uplatniť si reklamáciu do 14 dní od momentu, kedy objednávateľovi vznikla škoda v dôsledku vady pri poskytovaní objednaných poradenských služieb zo strany prevádzkovateľa, inak nárok z reklamácie zaniká.
 
Nekompletnosť infoproduktu alebo poškodenie infoproduktu je kupujúci povinný oznámiť prevádzkovateľovi do 48 hodín od prevzatia zásielky, a to na e-mail info@bazi.sk, inak nárok zaniká. Prevádzkovateľ sa zaväzuje po obdržaní reklamácie kupujúceho bezodkladne kontaktovať a vybaviť s ním reklamáciu v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od následného prijatia reklamovaného infoproduktu.

Článok IX.
 
Ochrana osobných údajov

Predávajúci plne rešpektuje dôverný charakter vašich dát, ktoré vyplňujete do objednávky a poskytujete. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich na realizáciu celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s vami, teda všetky zákaznícke administratívy a taktiež na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu.
 
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 
Podrobné informácie o tom, jak spracovávame a chránime osobné údaje nájdete na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Článok X.
 
Zabezpečenie a ochrana autorských práv

Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené iba pre osobnú potrebu zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu k online produktu či poskytnutej URL adrese. 
 
Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.
 
Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva (online vzdelávacie programy, webináre, knihy, CD, DVD) vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie na výkon práva autorské dielo užiť môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

Článok XI.
 
Vylúčenie zodpovednosti

Všetky produkty a služby našej spoločnosti slúžia pre vzdelávacie a informačné účely v oblasti osobného rozvoja a podnikania. Informácie, ktoré sprostredkovávajú lektori on-line programov sú iba návody a odporúčania. Naša spoločnosť ani lektori nie sú akokoľvek zodpovední za Váš úspech či neúspech pri ich aplikácii v praxi, za vaše pocity, zdravotný stav a stavy, ktoré môžete prežívať. Po celú dobu trvania on-line produktu ste plne svojprávni a plne zodpovední za svoje konanie, správanie a svoje rozhodovanie. Váš úspech je závislý od mnohých ďalších faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako napr. vašich zručností, možností, znalostí, schopností, obchodných znalostí, zdravotného stavu a pod.
 
V prípade vzdelávacích produktov v oblasti osobného rozvoja by sme vás radi upozornili na fakt, že v priebehu on-line programov môžete byť vystavení fyzickému, psychickému či emocionálnemu zaťaženiu, a je plne na vašu zodpovednosti a rozhodnutie, či navrhované cvičenia či úlohy podstúpite alebo nie. Účasť v on-line programoch osobného rozvoja je určená zdravým svojbytným ľuďom, ktorí majú záujem o osobný rast a ktorí netrpia žiadnou duševnou či mentálnou poruchou.
 
Radi by sme vás upozornili, že informácie obsiahnuté v našich produktoch nemôžu nahradiť individuálnu konzultáciu kvalifikovaného odborníka. Rovnako nemôžu nahradiť lekársku či psychoterapeutickú starostlivosť. Produkty môžu obsahovať informácie o produktoch a službách tretích osôb a aj tieto informácie sú iba odporúčaním a vyjadrením názoru k danej problematike.

Článok XII.
 
Osobitné a záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.
 
Práva a povinnosti prevádzkovateľa a objednávateľa/kupujúceho sa spravujú zmluvou uzavretou medzi prevádzkovateľom a objednávateľom/kupujúcim, týmito Obchodnými podmienkami a aktuálnym Cenníkom.
 
Neplatnosť niektorého ustanovenia zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom/kupujúcim alebo neplatnosť niektorého ustanovenia Obchodných podmienok nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy alebo Obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.
 
Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi prevádzkovateľom a objednávateľom/kupujúcim v zmysle predmetu zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú poskytovanie tej istej poradenskej služby/infoproduktu, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.
 
Zmluvy sú archivované u prevádzkovateľa v elektronickej forme a prístupné objednávateľovi/kupujúcemu na základe jeho žiadosti. 
 
V prípade, že zmluvné dojednania medzi prevádzkovateľom a objednávateľom/kupujúcim uvedené v zmluve sú v rozpore s ustanoveniami Obchodných podmienok, ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok. 
 
Tieto Obchodné podmienky,  ako aj všetky právne vzťahy s nimi súvisiace a z nich vyplývajúce, sa riadia platným právnym poriadkom SR.
 
Tieto Obchodné podmienky poskytovania pre poskytovanie poradenských služieb a predaj infoproduktov na internetovom portáli, stránkach bazi.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 19.5.2023.

© 2024 Júlia Drabišinová | bazi.sk